ITP Module

ROCEZ 4.0 - CONSTRUCTION, MANAGEMENT SOFTWARE

ITP Module

Rocez 4.0

Phân hệ hỗ trợ xây dựng kế hoạch nghiệm thu tổng và từng hạng mục, tiến  hành nghiệm thu thực tế, ghi nhận các bước đã hoàn thành, tồn đọng, … nhắc nhở những người có liên quan thực hiện & báo cáo kết quả.

Báo cáo kết quả nghiệm thu theo tỷ lệ bước hoàn thành, cho phép đính kèm file và hình ảnh theo từng bước nghiệm thu.

Các tính năng nổi trội:

  • Cho phép người dùng tự tạo quy trình ITP phù hợp
  • User tự động định nghĩa các bước của quy trình.
  • Hỗ trợ đính kèm file, hình ảnh trong các bước quy trình.
  • Tạo quy trình ITP cho từng dự án từ ITP chuẩn.
  • Hỗ trợ tính năng sắp xếp và bộ lọc.
Nghĩa Trần
0918 050 964